12 aşamada Kahramanın Yolculuğu

Matrix filminde Neo, Ajan Smith’e karşı.

Monomit ya da diğer ismiyle Kahramanın Yolculuğu (Hero’s Journey) Amerikan bilim adamı Joseph Campbell’in tanımladığı, drama, masal, hikaye ve efsanelerde kullanılan dini ve psikolojik gelişmeyi gösteren bir anlatı kalıbı. Yaşadığı toplumdan dışarı çıkıp medeniyet adına büyük işler yapan kahraman kişinin yol hikayesinin ve macerasının anlatıldığı bu kalıba sinemada da sıkça başvurulabiliyor. Matrix ve Yüzüklerin Efendisi bu anlatı kalıbının en bariz göründüğü iki sinema yapımı.

Bana, tasavvuf yolunda ilerleyen bir dervişin manevi yolculuğunu andıran bu anlatı kalıbına göre bir kahramanın geçirdiği 12 aşama kısaca şöyle:

1. Sıradan dünya

Sıradan dünya, kahramanın hikaye başlamadan önce içinde bulunduğu haldir. Genellikle huzursuz ve rahatsızdır, bir arayış içindedir. İzleyici veya okuyucu bu arayıştan dolayı kahraman ile empati kurar.

2. Maceraya çağrı

Burası kahramana problem, meydan okuma veya atılacak bir maceranın sunulduğu yerdir. Bu çağrı dışarıdan veya kahramanın iç dünyasından gelebilir. Kahraman, değişimin başlangıcıyla yüz yüzedir.

3. Macerayı reddetme

Genellikle bu nokta kahramanın sunulan maceraya olan gönülsüzlüğü ve duraksaması halidir. Bilinmeyenin korkusu yaşanır, maceradan uzaklaşılır.

4. Akıl hocasıyla tanışma

Kahraman yolcuğunda kendisine yardımcı olacak eğitim, ekipman veya tavsiyeler alacağı, ruhsal rahatlığa erişeceği bir akıl hocasıyla tanışır.

5. İlk eşik

Maceranın ve yolculuğun gerçekten başladığı, hikayenin yükseldiği an bu ilk eşiğin atlandığı andır. Bu aşamada kahraman artık sıradan dünyada değil, özel bir dünyadadır.

6. Testler, dostlar, düşmanlar

İlk eşik geçildikten sonra kahraman yeni dünyanın kurallarını tanımaya başlar; dostlar ve düşmanlar edinir, sınavlarla karşılaşır.

7. Büyük soruna yaklaşma

Kahraman ve kahramanın dostları bu yeni dünyadaki en büyük soruna doğru yaklaşır ve onunla yüzleşir. Bu aşama yolculuğun ikinci eşiğidir, yeni dünyanın en tehlikeli yeridir.

8. Büyük değişim, çile

Yolculuğun ve hikayenin ortasına doğru yaklaşıldığında kahraman ölümle veya en büyük korkusuyla karşı karşıya kalır.

9. Ödül, ceza

Büyük değişimin sonuçlarının yer aldığı aşamadır. Kahraman ölümden veya sorundan kurtulur. İzleyici veya okuyucunun rahatladığı yerdir.

10. Geri dönüş

Kahramanın macerayı tamamlamak için harekete geçtiği aşamadır. Yolculuğun sonu geliyordur artık, yeni dünyadan çıkış yapılır.

11. Doruk noktası

Kahramanın en büyük sınavını verdiği final aşamasıdır. Yeniden doğuşun ve artık eskisinden çok farklı bir yerde olan kahraman başlangıçtaki çatışmalarından da kurtulur ve saflaşır.

12. Dönüş

Yolculuğundan kalan değerlerle kahraman sıradan dünyaya dönüş yapar.

Kahramanın Yolculuğu aşamalarını anlatan, Iskander Krayenbosch imzalı bir animasyon.

Ek okuma: Aynı Patikadaki Kahramanlar

--

--

--

I’m a data scientist and analytics expert focusing on product management and growth hacking who love visualization and storytelling.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bekir Arslan

Bekir Arslan

I’m a data scientist and analytics expert focusing on product management and growth hacking who love visualization and storytelling.

More from Medium

Rap Music’s Cousin

Learn To Appreciate Today. It Could Change In An Instant Of A Moment.

Widow Lady Next Door

Rounding Up The Project