Ama hala Evernote bir RSS okuyucusu olarak çalışmıyor. Başlığınızı okuduğumda gerçekten böyle bir özelliğinin olduğunu sandım. Kullandığınız yöntem işlevsel ama Google Reader özelliğini karşılamıyor. Yani bir okuyucu değil, tam tersi işlemin sonucu olarak davranıyor Evernote. Gelen beslemeleri kaydediyor. Okuyucu değil, kayıt tutucu. IFTTT ile RSS okumayı bazı yazılar için ben de Pocket üzerinden kullanıyorum. Açıkçası her gelen RSS’i Evernote’a eklemeyi tercih etmem ben. Hele ki gereksiz olanları silmek için uğraşmak varken. Evernote daha çok benim için bir depo. Yeri gelmişken ben de Inoreader isimli RSS okuyucuyu kullandığımı paylaşmış olayım. Feedly’den daha işlevsel geliyor bana. Ama yine de tabi ki hiç biri rahmetli Google Reader’ın yerini tutmuyor.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store