Bir dönem ben de spiralli büyük bir defter kullanmıştım. Klavyemin önünde sabit olarak duruyordu. Daha çok günlük kısa notlar, hatırlatıcı bilgiler yazıyordum. Pratikliğin yanında rahatlatıcı özelliği de var. Notunuz için teşekkürler, toparlayıcı oldu.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store