Eldeki imkanlarla Güneş Sistemi yapımı

Image for post
Image for post
Öteye, daha da öteye uzaklaştıkça dünyanın boyutu gittikçe küçülüyordu. Sonunda o, daha önce gördüğünüz en güzel renkli bilyeden daha da güzel bir bilyeye benzedi. O güzel, sıcacık ve canlı cisim çok kırılgan, çok narin görünüyordu. Parmağınızla dokunsanız parçalanıp kırılırdı.
James Irwin, Apollo 15

Uzayın derinliğini kavrayabilmemiz neredeyse imkansız. İşin içine zaman ve mesafe kavramları da eklenince beynimiz -en azından benimki- çalışamaz hale gelebiliyor. Evrendeki yerimizi tam olarak göstermek için bir grup dertli ve cefakar arkadaş, güneş sistemindeki gezegenlerin boyutlarına göre birbirleriyle arasındaki mesafeyi temsil eden bir modeli çölün ortasında kurmaya karar vermişler. Ortaya bu kısa film çıkmış.

National Geographic’in video sayfası dünyanın çeşitli yerlerindeki film yapımcılarının ürettiği kısa filmleri bir araya getiriyor. YouTube sayfası da oldukça zengin. Göz atmanızı tavsiye ederim.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store