Her zamankinden daha mı çok çalışıyoruz?

Fotoğraf: Maxime Agnelli

Ve kesin olarak biliyoruz ki şu an zengin bir ülkedeki ortalama bir işçi, 150 yıl öncesindeki ortalama bir işçiye göre daha az çalışıyor.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store