İyi tasarım için 10 emir

Dieter Rams, işlevsel tasarım üzerine kafa yoran 1932 doğumlu Alman bir endüstriyel tasarımcı. Marangoz olan babasından ilhamla mimarlık eğitimi alır. Dikkat çekmeyen yaklaşımı, “less but better” yani daha az ama daha iyi tasarım anlayışıyla birçok ürünün tasarımını etkiler ve bu, kendisinin dünya çapında tanınması sağlar. 1955'te Braun’da işe başlar, 60'larda şirketin baş tasarımcısı olur; gösterişli, estetik ve kullanışlılığıyla dikkat çeken elektronik cihaz tasarımları üretir. Zaman ilerledikçe kendisine şu soruyu sorar:

Tasarımım iyi bir tasarım mı?

İyi tasarımın yalnızca insanlara yönelik bir anlayıştan gelebileceğine ve tasarımcıların gerçek dünya için daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini savunan Rams, tasarımın on emiri olarak da anılan ilkeleri belirler.

Ona göre iyi tasarım:

1. Yenilikçidir

Yenilik arayışı bitmez ve tükenmez. Asla yorulmaz, yok olmaz. Teknolojik gelişmeler yeni yaratıcı çözümler sunmaya olanak sağlar. Yaratıcılığın tükenmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

2. Kullanışlıdır

Ürün kullanılmak için satın alınır. Ürün belirli bir amaca hizmet etmeli, sadece fonksiyonel değil estetik ve psikolojik kriterleri de karşılamalıdır. Ürünün kullanılabilirliğine göre faydasını ayarlamak tasarımın en önemli görevidir.

3. Estetiktir

Her gün kullandığımız ürünler bizim ruh halimizi etkilediği için, ürünün estetik kalitesi onun işlevinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece iyi hazırlanmış ürünler güzeldir.

4. Ürünü anlaşılabilir yapar

İyi tasarım ürünün ne işe yaradığını açıklar. Daha da iyisi, ürünün kullanıcının sezgisinden faydalanarak işlevini açıkça ifade etmesini sağlar. En iyi tasarım ürünün kendiliğinden anlaşılmasını sağlar.

5. Fazla öne çıkmaz

Ürünler bir araçtır. Sanat eseri olmadıkları gibi dekoratif obje de değildirler. Kullanıcının kendini ifadesine izin vermek için tarafsız ve kontrollü olmalıdır.

6. Dürüsttür

Bir ürünün gerçekten olduğundan daha yenilikçi, güçlü veya değerli görünmesini sağlamamalıdır. Kullanıcıya tutamayacağı sözler vermemelidir.

7. Dayanıklıdır

İyi tasarım kısa sürede tüketilen, demode olan trendleri izlemez. Günümüzün çabuk tüketen toplumunda iyi tasarlanmış ürünler, kısa hayatlı sıradan ürünlerden dikkat çekici bir biçimde ayrılır.

8. Son detaya kadar uyumludur

Tasarımda hiçbir şey keyfi ve şans eseri olmamalıdır. Tasarım sürecinin eksiksiz ve hatasız olması, kullanıcıya verilen saygıyı gösterir.

9. Çevrecidir

Tasarım çevrenin korunmasına katkıda bulunmalıdır. Ürünün ömrü boyunca kaynakları korur, fiziksel ve görsel kirliliği en aza indirir.

10. Mümkün olduğunca az tasarımdır

Daha az ama daha iyi. Çünkü gerekli detaylara konsantre olmayı ve gereksiz olanlarla vakit kaybetmemeyi sağlar. Sadeliğe ve basitliğe dönün.

Bu içeriği hazırlarken Dieter Rams adına açılan blogdan ve adına yazılmış Vikipedi maddesinden faydalandım.

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store