Okuma Notu #3

Bizim nesillerimizin ruh zaafı, kalb ve vicdan hastalığı, metafizik kudret ve ilhama sahip olamayışından ileri gelmektedir. Metafizik, bir neslin büyük aşk ve imanının kaynağıdır. Yeni sanat Servet-i Fünun gibi neden kansızdır? Ressamlarımızın ilham kaynakları neden fakirdir? Niçin yabancı bilginlerin de omuz verip destekledikleri ilim kurumlarımız bunca siyaset ve mevki müşterisi, alkış vüzerası çalgıcı yetiştiriyor da bu isme lâyık tek bir ilim adamı yetiştirmiyor? Neden Avrupa’nın ilim ve fennine vâkıf bu kadar gencimizden bir tanesi olsun şu süflî mesned ve mevkileri küçümseyerek ilâhi bir inzivaya çekilecek ruh kudretini kendinde bulamıyor da, perişan şahsiyetiyle her biri bir iktidarın eteğinde, ilmin de, ahlâkın da hasmı olan bir zihniyete, akılları durdurucu bir acz içerisinde hizmet etmekten kendini alamıyor? Neden, şayanı hayrettir, aşağı tabakaların sesi de, cevheri de, eseri de, iktidarı da; hepsi bir kudretin cazibesiyle büyülenmiş gibi sinirleri, kafaları, kalbleri, vicdanları hep harap olmuş olan yukarı tabakadan daha üstün gözüküyor? Nasıl oluyor da, insanlığın tarihini “dinî bir tekâmül” mahiyetinde açıklayan bir dünya tarihçisi, ağızlar açık dinlenirken memleketin inanmış aydınları “muhafazakâr” damgasiyle lekelenmek isteniyor? Bütün bu tezatlar, bu duygu sefaletleri ve bu sefaleti fikirlerde iktidar yapan, hayatımızda bu duygusuzluğa yer veren fâcia, milletimizin bugün bir metafiziği olmayışından ileri gelmektedir. Bu sefaletten metafiziksiz silkinemeyiz. Bize iktidar iradesi, ilâhi bir kırbaçtan gelecektir. O yaratıcı darbe kalbi örümceklenmiş genci kahveden çıkaracak, ruhunda ateş parıldayan vicdanları hâkimler önünde âbideleştirecek ve yolu tıkanmış olan hayatımızın seline sonsuzluğun yolunu açacaktır. Aşkımızın kaynağı olan metafizik, isyanımızın da başlangıcı olacaktır.

Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, s.55,56

Veri bilimci, editör ve içerik yazarıyım. Okumayı, dağları ve yolu seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store